BG TV Talk
05 December 2020 08:19:44
Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

Login with username, password and session length
 
  Home Help Search BG TV News CN BG Fans Ask Facebook Contact us Staff List Login Register  

СЕМ | новини и коментари

Pages: 1 [2]   Go Down
  Print  
Author Topic: СЕМ | новини и коментари  (Read 3749 times)
alex2510
Зяпач
**
Offline Offline

Posts: 209


a.k.a. AleSla


WWW
« Reply #20 on: 01 September 2020 23:58:39 »

От 2021 година БНТ, БНР и СЕМ ще бъдат финансирани ИЗЦЯЛО от Фонд "Радио и телевизия". Сиреч, дотук със субсидиите от държавния бюджет за горепосочените медии.

Quote from: Закон за радиото и телевизията
Преходни и заключителни разпоредби
2(4) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) От 1 януари 2021 г. субсидията от държавния бюджет на БНР, БНТ и Съвета за електронни медии се заменя изцяло с финансиране от фонд "Радио и телевизия". Размерът на финансирането се определя по реда на чл. 103, ал. 1, т. 1 и ал. 2.
Quote from: Закон за радиото и телевизията
Раздел II.
Фонд "Радио и телевизия"


Чл. 98. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Създава се фонд "Радио и телевизия" към Съвета за електронни медии за финансиране на радио- и телевизионната дейност.


Чл. 99. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Фонд "Радио и телевизия" се ръководи от управителен съвет, чийто състав се определя от Съвета за електронни медии.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Управителният съвет задължително включва по един представител на Министерството на финансите, на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на обществените радио- и телевизионни доставчици на медийни услуги и на търговските радио- и телевизионни доставчици на медийни услуги.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Съветът за електронни медии приема правилници за устройството и дейността на фонд "Радио и телевизия" и на неговия управителен съвет.


Чл. 100. Управителният съвет избира от състава си председател.


Чл. 101. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Съветът за електронни медии назначава изпълнителен директор на фонд "Радио и телевизия", който ръководи оперативната дейност на фонда.
(2) Изпълнителният директор не може да бъде член на управителния съвет.Чл. 102. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2005 г.) (1) Средствата във фонд "Радио и телевизия" се набират от:
1. събраните месечни такси за приемане на радио- и телевизионни програми;
2. първоначалните и годишните лицензионни, съответно регистрационни такси, събирани от Съвета за електронни медии;
3. лихви върху средствата, набирани във фонда;
4. дарения и завещания;
5. други източници, определени в закон.
(2) Лицензионните и регистрационните такси, събирани от Съвета за електронни медии, покриват административните му разходи за дейностите, свързани с лицензирането, регистрирането и надзора върху дейността за спазване на условията, предвидени в лицензиите, и на условията, при които е извършена регистрацията.
(3) Радио- и телевизионните оператори заплащат такси, както следва:
1. първоначална лицензионна такса, включително:
а) за проверка на редовността на документите;
б) за издаване на лицензията;
2. първоначална регистрационна такса, включително:
а) за проверка на редовността на документите;
б) за извършване на регистрацията и за издаване на удостоверение;
3. годишна такса:
а) за надзор върху дейността на лицензирания радио- и телевизионен оператор за спазването на закона и на условията, при които е издадена лицензията;
б) за надзор върху дейността на регистрирания радио- и телевизионен оператор за спазване на заявения програмен проект, програмна концепция, програмен профил или програмна схема;
4. такса за изменение и допълнение на лицензията, съответно за промени в регистрираните обстоятелства, включително:
а) за разглеждане на искането;
б) за извършване на промените;
5. такса за удължаване срока на лицензията;
6. такса за издаване на дубликат на лицензията, съответно на удостоверението за регистрация;
7. (нова - ДВ, бр. 12 от 2010 г.) такса за издаване на удостоверение за вписване в регистъра по чл. 125к.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Размерът на първоначалната лицензионна, съответно регистрационна такса се определя съобразно необходимите административни разходи по подготовката и издаването на лицензията, съответно регистрацията.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Размерът на годишната такса се определя съобразно необходимите административни разходи на Съвета за електронни медии за надзора по спазването на условията за предоставянето на услугите по този закон въз основа на следните критерии:
1. брой на регистрираните жители, които могат да бъдат обслужени от лицензираната, регистрираната услуга или услугата по чл. 125ж;
2. териториален обхват на услугата;
3. вид на услугата.
(6) Размерът, сроковете и начините на заплащането на таксите по ал. 3 се определят с Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност, одобрена от Министерския съвет. Тарифата се внася в Министерския съвет от министъра на културата по предложение на Съвета за електронни медии.
(7) Таксите по ал. 3 се определят в съответствие със следните принципи:
1. равнопоставеност на радио- и телевизионните оператори;
2. пропорционалност по отношение на административните разходи;
3. насърчаване на конкуренцията и на предоставянето на нови услуги;
4. задоволяване потребностите на обществото от качествени радио- и телевизионни услуги.
(Cool Лицензираните радио- и телевизионни оператори заплащат еднакви лицензионни такси при еднакъв вид и обхват на лицензираната радио- и телевизионна дейност.
(9) Приходите от таксите по ал. 3 се администрират от Съвета за електронни медии.


Чл. 103. (1) Средствата от фонд "Радио и телевизия" се разходват за:
1. финансиране на БНР и БНТ;
2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) финансиране на Съвета за електронни медии;
3. финансиране на проекти с национално значение, свързани с внедряване и използване на нови технологии в радио- и телевизионната дейност;
4. финансиране на значими културни и образователни проекти;
5. финансиране на проекти и дейности, предназначени да разширят разпространението на радио- и телевизионните програми по население и/или територия;
6. управлението на фонда;
7. "Националната електрическа компания" - ЕАД, във връзка със събирането на таксите по чл. 93.
(2) Финансирането на БНР и БНТ е:
1. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) за подготвяне, създаване и разпространение на национални и регионални програми по норматив за час програма, определен от Съвета за електронни медии по предложение на БНР и БНТ;
2. целево финансиране за дълготрайни материални активи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Съветът за електронни медии открива извънбюджетна сметка в Българската народна банка за съхраняване на средствата на фонд "Радио и телевизия".

Report Spam   Logged

#ГледамИНеВярвамНаУшитеСи Shocked
My YouTube Channel
Pages: 1 [2]   Go Up
  Print  
 
Jump to:  

Powered by EzPortal
Bookmark this site! | Upgrade This Forum
Free SMF Hosting - Create your own Forum

Powered by SMF | SMF © 2016, Simple Machines
Privacy Policy